Sociaal-emotionele zorg

Leerlingbegeleiding

Voor wie: leerlingen met sociaal-emotionele problemen    
Een leerling met sociaal-emotionele problemen kan begeleiding krijgen van een leerlingbegeleider. Deze geeft advies en/of hulp. De leerlingbegeleider kan naast een luisterend oor ook praktische hulp bieden. Hij streeft ernaar binnen maximaal vijf gesprekken het probleem samen met leerling en ouders op te lossen of, wanneer dit niet lukt, samen te zoeken naar een externe oplossing (b.v. huisarts, psycholoog, Bureau Jeugdzorg, of bij een huiswerkinstituut).  
De mentor of afdelingsleider meldt de leerling schriftelijk aan bij het ondersteuningsteam. Leerlingen en ouders kunnen zelf ook contact opnemen.   
De leerlingbegeleiders zijn: mevr. H. van den Bosch, dhr. A. Bonenkamp en dhr. R. Janssen en mevr. Y. van Bemmel.    
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel     
 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

 Wanneer bij de overdracht van leerlingen uit groep 8 van de basisschool, door de groepsleerkracht, aangegeven wordt dat een leerling extra ondersteuningsbehoefte heeft, worden de ouders uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de afdelingsleider en orthopedagoog aanwezig. Samen met de ouders wordt bekeken welke ondersteuning wenselijk is en of er door school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld kan worden.  
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel

 

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u extra informatie over de wijze waarop wij op het Ludger College sociaal emotionele zorg kunnen aanbieden.  U kunt hier informatie vinden over de volgende onderwerpen:

Ondersteuningsteam  

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen om leerlingen die door mentoren en/of afdelingsleiders zijn aangemeld te bespreken. Vervolgens wordt bekeken welk ondersteuningstraject moet worden gestart om deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen. 

Dit ondersteuningsteam bestaat uit
ondersteuningscoördinator mevr. Y. van Bemmel, leerlingbegeleiders mevr. M. Poulisse en mevr. M de Graaf, pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet, 
orthopedagogen mevr. L. Wullink en mevr. O. van Setten en
jeugdmaatschappelijk werker mevr. M. Kraaijeveld.   
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel  

Mentor 

Voor wie: alle leerlingen 
Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen te maken met allerlei nieuwe zaken: zij krijgen les in méér vakken van verschillende docenten en in verschillende lokalen. In het begin is dat even wennen voor de leerlingen en dan is het belangrijk dat zij met hun vragen bij iemand terecht kunnen. De mentor is in deze situatie de meest aangewezen persoon. In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en de ouders.  Verder geeft de mentor studielessen/mentor-Z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap.    
  

Zorg Advies Team (ZAT) 

Voor wie: leerlingen met een complexe sociaal-emotionele problematiek
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem hebben sinds enkele jaren consultatieteams, ook wel zorgadviesteams geheten. Het ZAT ondersteunt de school bij het oplossen van complexe problemen bij leerlingen, waarvoor de school geen kant en klare oplossingen heeft.      Sociaal-emotionele zorg   Het betreft dan psychosociale en/of psychiatrische problemen. Het ZAT bestaat uit interne en externe deskundigen. Het team komt zes keer per jaar bijeen. Vanuit de school zitten de ondersteuningscoördinator, de mentor en eventueel de afdelingsleider in het team. De externe deskundigen zijn de jeugdarts, Jeugd Maatschappelijk Werker, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kan het team uitgebreid worden met andere deskundigen.   
Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel       
     

Orthopedagoog 

Voor wie: leerlingen met specifieke hulpvragen   
De orthopedagoog geeft leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van welbevinden, gedrag, werkhouding en leren, een tijdelijke professionele ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het Ludger College zelf.  De orthopedagoog onderzoekt, adviseert ouders, mentoren, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders, onderhoudt contact met externe deskundigen en geeft begeleiding c.q. (kortdurende) behandeling. Daarnaast heeft de orthopedagoog op het Ludger College een adviserende rol met betrekking tot de toelating van leerlingen met specifieke behoeften en de verdere ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid.  Bij ons zijn werkzaam: orthopedagogen mevr. L. Wullink en mevr. O. van Setten en pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet.    
Contactpersonen: mevr. L. Wullink en mevr. Y. van Bemmel    
      

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 Jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost- Gelderland. 

Voor wie: alle leerlingen en hun ouders.
De maatschappij verandert en daarmee ook de visie op gezondheid. Gezondheid is het vermogen je aan te passen, al dan niet met ondersteuning, aan lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen die op je pad komen en daarin je eigen keuzes te maken.  Deze verandering van de maatschappij vraagt om een andere werkwijze. De stelselherziening jeugd gaat uit van méér preventie en ondersteuning, van versterken van eigen kracht, ont-zorgen en normaliseren en een integrale aanpak op maat.    

Om beter aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen, verandert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en OostGelderland vanaf dit schooljaar haar werkwijze. Het belangrijkste gevolg van die nieuwe werkwijze is dat wij vaker op school beschikbaar zijn voor jongeren, ouders en docenten.  Aanvullende informatie kunt u vinden in onze ondersteuningsbrochure. De jeugdarts neemt deel aan het Zorg Advies Team van school.   
Contactgegevens: 
Jeugdverpleegkundigen: Petra Keizer, p.keizer@ggdnog.nl 
Jeugdarts: Noortje van den Ingh-Bijlsma, n.vandeningh@ggdnog.nl     

Heeft u vragen? 
U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00 (voor verzetten van afspraken, alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.   

Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. 
Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl       

Vertrouwenspersonen 

Voor wie: leerlingen met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen 
In ons land zijn enkele onderwijsinspecteurs belast met de opdracht op te treden als vertrouwensinspecteur, en wel voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen. Dat geldt ook voor signalen over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, e.d.  
Het landelijke telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs is: 0900-1113111.      

Er zijn op onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld, die in eerste instantie de klachten behandelen.  De vertrouwenspersoon probeert eerst te bemiddelen.  Lukt het niet een oplossing te vinden, dan informeert de vertrouwenspersoon na overleg met de rector de vertrouwensinspecteur. Vertrouwenspersonen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.   
Vertrouwenspersonen: mevr. A. Paumen en dhr.  J. Jacobs               

Beter Omgaan met Faalangst (BOF) leerjaar 3

Voor wie: faalangstige leerlingen uit leerjaar 3
Ongeveer tien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft last van faalangst. Dit houdt in dat ze door hun angst om te falen zo zenuwachtig of gespannen zijn dat ze slechter presteren op school dan ze eigenlijk zouden kunnen. Het doel van bovengenoemde training is om de leerlingen hulp te bieden bij het leren omgaan met faalangst. Mentoren kunnen leerlingen bij wie ze faalangst vermoeden, aanmelden voor de faalangsttraining. Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd voor een informatieavond. Zij beslissen of hun kind wel of niet deelneemt aan de training.  De training zelf bestaat uit een achttal bijeenkomsten in de tweede helft van het schooljaar. 
De training zelf bestaat uit een achttal bijeenkomsten in de tweede helft van het schooljaar. Deze training wordt gegeven door mevr. C. van Vliet en mevr. M. de Graaf. 
Contactpersoon: mevr. C. van Vliet      

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) leerjaar 2 

Voor wie: minder sociaalvaardige leerlingen uit leerjaar 2   
Voor sommige leerlingen is het niet vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk contact maken. Leerlingen die sociaal minder vaardig zijn, kunnen een sociale vaardigheidstraining op onze school volgen. Tijdens deze training krijgen leerlingen handreikingen aangeboden om gemakkelijker om te gaan met bijvoorbeeld verlegenheid, het innemen van een eigen plek en de weerstand in sociale contacten. In overleg tussen mentor, leerling, ouders/verzorgers, schoolorthopedagoog en soms externe hulpverlening wordt besloten of een leerling deze training van ongeveer acht bijeenkomsten gaat volgen. 
De training in leerjaar 2 wordt gegeven door mevr. C. van Vliet en mevr. M. de Graaf.   
Contactpersoon: mevr. C. van Vliet        

U kunt hier onze ondersteuningsbrochure downloaden.