Bevorderingsnormen

Bevorderingsreglement 2022-2023 

Doorstromen van 4 mavo naar 4 havo 

De scholen binnen de stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, willen doorstromen naar havo, nadat ze hun mavo-/vmbo-tl-diploma hebben behaald. De regeling ziet er als volgt uit.

  • Een leerling die een gemiddeld examencijfer* van 6,8 of hoger heeft, plus een positief advies van de toeleverende school, wordt altijd toegelaten tot havo.
  • Bij een gemiddeld examencijfer tussen 6.2 en 6.8, en een positief advies van de toeleverende school, bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot 4 havo. Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
  •  Bij een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger gecombineerd met een negatief advies bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot 4 havo.  Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
  • Bij een gemiddeld cijfer lager dan 6.2 is instroom in 4 havo niet mogelijk.
Opmerking: het advies kan ook gekoppeld worden aan een bepaald profiel. 

Voor instromers uit 4 mavo gelden dezelfde doorstroomnormen in de bovenbouw havo als voor de andere leerlingen.

*) De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis ome een leerling wel of niet toe te laten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend. 

Bovenstaande is in lijn met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Artikel 27 bepaling 1) en met de Toelatingscode overstap van vmbo naar havo

Alle scholen binnen Achterhoek VO, waar het Ludger College onder valt, handelen conform deze code.  


Van 5 havo naar 5 vwo

De scholen binnen de stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, nadat ze hun havo-diploma hebben behaald, willen doorstromen naar vwo. De regeling ziet er als volgt uit.

  • Een leerling met een gemiddeld examencijfer* van 6,8 of hoger, plus een positief advies van de toeleverende school, wordt altijd toegelaten tot 5 vwo. 
  • Bij een gemiddeld examencijfer 6,2 en 6,8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot 5 vwo. 
  • Na het positieve advies heeft de leerling een intakegesprek. Het intakegesprek is geen beperkende doorstroommaatregel.
  • In het havo-profiel van de leerlingen zijn in ieder geval twee moderne vreemde talen en wiskunde opgenomen.
  • De instromende leerlingen krijgen vrijstelling voor de vakken maatschappijleer en ckv (dit zijn wettelijke bepalingen).
  • Voor leerlingen die instromen vanuit de havo gelden dezelfde regels over doubleren als voor leerlingen afkomstig uit vwo 4. 

*) De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis om een leerling wel of niet toe te laten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend.