Bevorderingsnormen

Bevorderingsreglement 2021-2022

Doubleren leerjaar 3

Brief doubleren leerjaar 3

Doorstromen van 4 mavo naar 4 havo 

De scholen binnen de stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, nadat ze hun mavo-/vmbo-tl-diploma hebben behaald, willen doorstromen naar havo. De regeling ziet er als volgt uit. De leerling die een gemiddeld examencijfer* van 6,8 of hoger heeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot havo. 

Bij een gemiddeld examencijfer dat ligt tussen 6.2 en 6.8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot 4 havo. Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure. 
Opmerking: het advies kan ook gekoppeld worden aan een bepaald profiel. 

Bij een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger gecombineerd met een negatief advies bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot 4 havo. 
Bij “eigen leerlingen” volgt de school de binnen de school gangbare procedure. 

Bij een gemiddeld cijfer lager dan 6.2 is instroom in 4 havo niet mogelijk. 

Voor instromers uit 4 mavo gelden dezelfde doorstroomnormen in de bovenbouw havo als voor de andere leerlingen. *De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis van wel/niet toelaten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend. 

Bovenstaande is in lijn met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Artikel 27 bepaling 1) en met de Toelatingscode overstap van vmbo naar havo
Deze vindt u hier. 

Alle scholen binnen Achterhoek VO, waar het Ludger College onder valt, handelen conform deze code.  
Voor het schooljaar 2019-2020 zal de doorstroom van mavo 4 naar havo 4 herzien worden. Deze informatie zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld.

Van 5 havo naar 5 vwo

De scholen binnen de stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, nadat ze hun havo-diploma hebben behaald, willen doorstromen naar vwo. De regeling ziet er als volgt uit. 

Een leerling wordt vanuit 5 havo toegelaten tot 5 vwo als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

Een leerling met een gemiddeld examencijfer* van 6,8 of hoger heeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot 5 vwo. 

Bij een gemiddeld examencijfer dat ligt tussen 6,2 en 6,8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de plaatsingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot 5 vwo. 
Na het positieve advies heeft de leerling een intakegesprek. Het intakegesprek is geen beperkende doorstroommaatregel. 
In het havo-profiel van de leerlingen zijn in ieder geval twee moderne vreemde talen en wiskunde opgenomen. 
De instromende leerlingen krijgen vrijstelling voor de vakken maatschappijleer en ckv (dit zijn wettelijke bepalingen). 
Voor leerlingen die instromen vanuit de havo gelden dezelfde regels over doubleren als voor leerlingen afkomstig uit vwo 4. 

*De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis van wel/niet toelaten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend.