Schoolbestuur


Het Ludger College wordt bestuurd door de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur, mevrouw M. van Hattum (bestuursvoorzitter) en mevrouw A.C. de Visch Eybergen (bestuurder). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Het college van bestuur heeft zijn relatie met de rectoren/directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut. Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek:
Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Baudartius College, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl 


Schoolleiding


De dagelijkse gang van zaken op het Ludger College wordt aangestuurd door de schoolleiding. De schoolleiding op het Ludger College bestaat uit
zeven personen: de rector, de conrector en vijf afdelingsleiders. De rector en conrector hebben de schoolbrede portefeuilles onderling verdeeld. De vijf afdelingsleiders sturen mentorenteams binnen hun afdeling aan en houden zich bezig met onderwijs, begeleiding en personeel.

                                                
Mw. L.H. Beernink                                        Dhr. L.J.L. Hurkmans
Rector                                                              Conrector
                                                 
                                                
Dr. G.E. Oosten                                            Mw. L. Pragt-Fles
Afdelingsleider havo bovenbouw            Afdelingsleider vwo onderbouw
Afdelingsleider vwo bovenbouw 

   
                                                
Mw. N.J. van Andel                                      Dhr. B. Ebben
Afdelingsleider havo bovenbouw             Afdelingsleider havo onderbouw

                                                  

Dhr. J.W. Hoogland
Afdelingsleider mavo
Plaatsvervangend rector