Mentor/coach

Elke leerling heeft een mentor of coach. De mentor of coach is de spil in de begeleiding van de leerling en is voor de ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De mentoren/coaches beheren het dossier van de leerling. 

In de loop van de bovenbouw krijgen leerlingen steeds meer de regie over hun eigen leerproces.

Afdelingscoördinator

Het Ludger College heeft een afdelingscoördinator voor 5 havo en 5/6 vwo.

De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en onderwijskundige ontwikkeling van deze leerjaren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de begeleiding en ondersteuning van de mentoren/coaches.

Daarnaast zijn taken van de afdelingscoördinator bijvoorbeeld:
- problematische absenties afhandelen (de gewone absenties worden door de baliemedewerkers behandeld)
- contact leggen met de leerplichtambtenaar
- lesverwijderingen afhandelen
- bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten
- sancties opleggen bij wangedrag
- overleggen met mentoren of coaches en contact onderhouden met de schoolleiding, ZAT, ouders en externe instanties
- nieuwe leerlingen toelaten 
- leerlingen helpen overstappen naar andere onderwijsniveaus