Onderwijskundige ondersteuning

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u informatie over de wijze waarop wij onderwijskundige ondersteuning aanbieden op het Ludger College. Klik hier voor de pagina waar u de brochure kunt downloaden.

 Op deze pagina vindt u beknopte informatie over: 

Studiecoaching

Vanuit de NPO-gelden wordt er gekeken naar mogelijkheden om studiecoaching op te zetten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met de executieve functies zoals plannen, organiseren, zelfdiscipline (timemanagement), het toepassen van de juiste leerstrategieën en het voorbereiden van toetsen. Doel van de coaching is dat de leerling binnen ongeveer 8 weken in staat is het schoolwerk zelfstandig te plannen en uit te voeren.

Contactpersonen: mevrouw J. van Gennip en mevrouw B. Duim

Dyslexiebegeleiding

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem optreedt bij het leren en vlot toepassen van het lezen en of spellen. Het is van groot belang dat dyslexie tijdig erkend wordt. Hierdoor kunnen het onderwijsniveau en de hulpmiddelen het best afgestemd worden op de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast kan een tijdige erkenning ertoe bijdragen dat mogelijke frustraties en motivatieproblemen ten gevolge van dyslexie beperkt blijven.

Een vermoeden van dyslexie

Wanneer bij het docententeam een vermoeden van dyslexie bij een leerling bestaat, kan de mentor een verzoek bij het ondersteuningsteam indienen om de leerling te laten screenen. 

Bij een vermoeden van dyslexie naar aanleiding van de screening wordt de leerling gedurende 6 maanden begeleid door de dyslexiecoach van het Ludger College. Deze begeleiding is verplicht en vraagt een goede motivatie van de leerling. Samen met de leerling wordt een begeleidingsplan opgesteld. 

Dyslexieverklaring

Een onderzoek kan leiden tot een officiële dyslexieverklaring. Een dyslexieverklaring is een persoonlijk document waarin staat dat er sprake is van dyslexie. Niet alleen voor de faciliteiten op het Ludger College, maar ook met het oog op de faciliteiten van het vervolgonderwijs is het van belang de verklaring altijd goed te bewaren. 

Mogelijke faciliteiten voor dyslectische leerlingen

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op het Ludger College bijvoorbeeld gebruik maken van:

  • verruiming van tijd bij toetsen (max. een half uur);
  • mondelinge in plaats van schriftelijke overhoringen;
  • veelvuldig gebruik van een woordenboek;
  • werken met een (eigen) laptop;
  • auditieve ondersteuning (gesproken boeken);
  • deelname aan een eindexamen met ondersteuning ClaroRead (synthetisch spraakprogramma);
  • gelijkwaardige aangepaste toetsen die binnen de reguliere toetstijd gemaakt kunnen worden.

Inzet van ICT

Het Ludger College stelt het spraaksyntheseprogramma “ClaroRead” tijdens de toetsweken beschikbaar voor de leerlingen die de toetsen voorgelezen wensen te hebben.

Voor schoolwerk dat thuis wordt uitgevoerd kunt u zelf zorgen voor een laptop of computer met ClaroRead. U kunt dan ook gedigitaliseerde bestanden aanschaffen. 

Coaching

Leerlingen uit alle leerjaren met een dyslexieverklaring mogen gebruik maken van coaching. Deze vindt individueel of in groepjes plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met het rooster van de betreffende leerling, zodat hij of zij zo min mogelijk lessen mist.

De mentor is degene die leerlingen opgeeft voor deze ondersteuning.  Motivatie van de leerling zelf is een vereiste.

Contactpersoon: mevrouw O. van Setten

Aanbod hoogbegaafden (TOM)

Vanaf 1 vwo tot en met 6 vwo heeft het Ludger College TOM (Trajecten op Maat) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. TOM 1 is een intensief programma voor hoogbegaafden. TOM 2 is de ‘lichtere’ variant voor vwo'ers die meer uitdaging willen en aankunnen. 

Het programma bestaat uit denklessen (hoe ga je effectief met je begaafdheid om), vakmodules (astronomie, slimme beroepen, wetenschapgeschiedenis, enzovoort) en projecten naar eigen keuze. Daarbij wordt gerichte groepsgewijze begeleiding geboden. De leerlingen volgen het TOM-programma in drie tot vijf lesuren per week. Die uren komen in de plaats van hun reguliere lessen.

Contactpersoon: de heer M. Parmentier