Onderwijskundige ondersteuning

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u  informatie over de wijze waarop wij onderwijskundige ondersteuning aanbieden op het Ludger College. Onderstaande informatie en meer kunt u hierin vinden. Klik hier voor de pagina waar u de brochure kunt downloaden.

Op deze pagina vindt u informatie over: 

Studiecoaching

Voor wie: leerlingen die moeite hebben met de executieve functies zoals: plannen, organiseren, zelfdiscipline(timemanagement), het toepassen van de juiste leer strategieën en toets voorbereiding.

Organisatie
Op de maandag- en woensdag middag van 14.00-17.00 uur zal de mogelijkheid geboden
worden om bovengenoemde kwaliteiten te ontwikkelen en verbeteren. De leerlingen kunnen na hun lessen instromen en worden op maat geholpen.
Voor de inhoudelijke uitvoering zal een externe partij zorgen.

Doel
Binnen ongeveer 8 weken is de leerling in staat het schoolwerk zelfstandig te plannen en uit te voeren.

Aanmelding
De aanmelding verloopt via de mentor middels het aanmeldformulier ondersteuningsteam (mailen naar:  mevrouw Y van Bemmel).
Het ondersteuningsteam maakt een inschatting en beslist, in overleg met de mentor, of deelname passend is.
Deelname is na opgave niet vrijblijvend.

Contactpersonen: mevrouw J. van Gennip en mevrouw O. van Setten

Dyslexiebegeleiding

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem optreedt bij het leren en vlot toepassen van het lezen en of spellen. Het is van groot belang dat dyslexie tijdig erkend wordt. Door tijdige erkenning kan er gerichter afgestemd worden tussen de mogelijkheden van de leerling en het best passend onderwijsniveau. Daarnaast kan een tijdige erkenning ertoe bijdragen dat mogelijke frustraties en motivatieproblemen ten gevolge van dyslexie beperkt blijven.

Een vermoeden van dyslexie
Wanneer bij het docententeam een vermoeden van dyslexie bij een leerling bestaat, kan de mentor een verzoek bij het ondersteuningsteam indienen om de leerling te laten screenen. Het ondersteuningsteam neemt, nadat zij informatie heeft ingewonnen bij de mentor, vakdocenten, ouders en de leerling zelf, een besluit om de leerling wel of niet te screenen. Bij deze beslissing spelen ook de cijfermatige gegevens van de leerling een rol. De ouders dienen formeel toestemming te geven voor deze screening. De screening wordt afgenomen door de orthopedagoog (mevrouw O. van Setten) van het Ludger College. De uitkomst van de screening wordt door de orthopedagoog besproken met de ouders en de leerling. Vanzelfsprekend vindt terugkoppeling naar de mentor en het docententeam plaats.

Bij een vermoeden van dyslexie naar aanleiding van de screening wordt de leerling gedurende 6 maanden begeleid door de dyslexiecoach van het Ludger College. Deze begeleiding is verplicht en vraagt een goede motivatie van de leerling. Samen met de leerling wordt een begeleidingsplan opgesteld. 

Dyslexieverklaring
Dit onderzoek kan leiden tot een officiële dyslexieverklaring. Een dyslexieverklaring is een persoonlijk document waarin staat dat er sprake is van dyslexie. Niet alleen voor de faciliteiten op het Ludger College, maar ook met het oog op de faciliteiten van het vervolgonderwijs (MBO, HBO, Universiteit etc.) is het van belang de verklaring altijd goed te bewaren. Met name de indicerende diagnose is van groot belang om de begeleiding en faciliteiten voor de dyslectische leerling te bepalen.

Een dyslexieverklaring en een goed handelingsplan geven de school voldoende informatie voor de begeleiding. Het Ludger College erkent elke geldige dyslexieverklaring die voldoet aan de voorwaarden van de SDN.
Zodra een leerling een dyslexieverklaring heeft mag er gebruik gemaakt worden van extra faciliteiten. De leerling mag gebruik maken van deze extra faciliteiten, zover het binnen de technische en organisatorische mogelijkheden van de school past.

Mogelijke faciliteiten voor dyslectische leerlingen
 • Verruiming van tijd bij toetsen (max. een half uur)
 • Vaker mondelinge overhoringen in plaats van schriftelijke overhoringen
 • Veelvuldig gebruik van een woordenboek
 • Werken met een (eigen) laptop
 • Auditieve ondersteuning (gesproken boeken)
 • Deelnemen aan een eindexamen met ondersteuning ClaroRead (synthetisch spraakprogramma)
 • Een gelijkwaardig aangepaste toets die binnen de reguliere toets tijd gemaakt kan worden.
Inzet van ICT
Het Ludger College stelt het spraaksyntheseprogramma “ClaroRead” tijdens de toetsweken beschikbaar voor de leerlingen die de toetsen voorgelezen wensen te hebben. De school draagt er zorg voor dat ClaroRead op het schoolnetwerk beschikbaar is voor gebruik binnen de school en dat er de mogelijkheid is om het programma via de Ludgersite te downloaden voor thuisgebruik. Het wordt dan mogelijk om ClaroRead thuis op een eigen laptop of computer te installeren. Echter is dit niet mogelijk op de iPad. Hier is de Lex app voor. 

Vanzelfsprekend bent u vrij om thuis gebruik te blijven maken van een ander spraaksynthese-programma, bijv. Kurzweil, Sprint, L2S, TekstAid etc. Deze worden echter niet door onze school ondersteund. Uw zoon en of dochter heeft de mogelijkheid om samen met de dyslexiecoach te oefenen met ClaroRead zodat hij/zij goed voorbereid aan de proefwerkweek begint. Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van een laptop of computer met het programma ClaroRead, is het mogelijk om gedigitaliseerde boekenbestanden aan te schaffen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze digitale boeken. 

Coaching
Leerlingen uit alle leerjaren met een dyslexieverklaring, mogen gebruik maken van coaching. Deze vindt individueel of in groepjes plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met het rooster van de betreffende leerling, om zo min mogelijk of geen lessen te missen.

Opgave voor deze coaching geschiedt door de mentor. Motivatie van de leerling zelf is een vereiste.

Contactpersoon: mevrouw O. van Setten

Aanbod hoogbegaafden (TOM)

Vanaf 3 vwo tot en met 6 vwo heeft het Ludger College TOM (Trajecten op Maat) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. TOM 1 is een intensief programma voor hoogbegaafden. TOM 2 is de ‘lichtere’ variant voor vwo'ers die meer uitdaging willen en aankunnen. 

Het programma bestaat uit denklessen (hoe ga je effectief met je begaafdheid om), vakmodules (astronomie, slimme beroepen, wetenschapgeschiedenis, etc.) en projecten naar eigen keuze. Daarbij wordt gerichte groepsgewijze begeleiding geboden. De leerlingen volgen het TOM-programma (drie tot vijf lesuren per week) in plaats van hun reguliere lessen.

De TOM-docenten zijn:
de heer E.B.M. Soontiëns,
mevrouw A. Hey en
de heer M.H. Parmentier. 

Contactpersoon: de heer E.B.M. Soontiëns 

Trajectklas

In schooljaar 21-22 is de Trajectklas nog niet opgestart.

Opvang en ondersteuning voor leerlingen die door omstandigheden de dagelijkse gang van zaken op school (tijdelijk) niet aankunnen. Achterliggende gedachte is ook dat wij hiermee meer tegemoet komen aan de wet passend onderwijs en dat minder leerlingen uitstromen naar het Speciaal Voortgezet Onderwijs.

Doelgroep: 

 • Angstige leerlingen 
 • Leerlingen met veel verzuimgedrag 
 • Instromers vanuit het speciaal onderwijs
 • Leerlingen die bekend zijn bij het ondersteuningsteam en /of extern ondersteuning krijgen.

Voorbeelden van acties en mogelijkheden:

 • Het bieden van een rustige start van de dag.
 • Aangepaste roosters
 • Contact met de jeugdarts
 • Hulp bij plannen van het leerproces
 • Begeleiding van instromers uit het speciaal onderwijs

Afspraken rond de trajectklas:
 1. Communicatie richting docenten wordt verzorgd door de mentor en beheerder van de trajectklas. 
 2. Goede communicatie tussen mentor, lesgevende docenten en beheerder van de trajectklas zijn van essentieel belang voor het slagen van de pilot. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het toewijzen van de lesstof voor de leerling in de trajectklas. De beheerder heeft een coördinerende taak in alles rond de trajectklas.

Procedure voor plaatsing:
 1. De aanmeldingsprocedure verloopt via het ondersteuningsteam in samenspraak met mentor en leerlingcoördinator.
 2. Na 6 weken volgt een eerste evaluatie en wordt gekeken wat er nog nodig is voor de leerling.
 3. Na twaalf weken kan in uitzonderlijke situatie gekozen worden voor een vaste afspraak en incorporatie van de trajectklas voor de leerroute van betrokken leerling. 
Doel blijft om de leerling z.s.m. weer in te laten stromen in de reguliere onderwijssetting. 

Contactpersoon: mevrouw Y. van Bemmel