Kwaliteit en vergelijking

Kwaliteitsbewaking

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Scholen moeten zich verantwoorden over hun onderwijs, niet alleen over de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. 

De inspectie controleert of scholen zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft, bijvoorbeeld of scholen het geld krijgen waar ze recht op hebben en dit uitgeven volgens de regels. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Doen wat we beloven

Het Ludger College doet zelf ook onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Wij vragen leerlingen, ouders en personeel mee te denken over wat goed gaat en wat beter kan. We houden jaarlijks onderzoeken onder onze klassen over de vakken waarin ze les krijgen, de docenten van wie ze les krijgen, de veiligheid, de tevredenheid, motivatie en schoolklimaat. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderwijs en de kwaliteit ervan? Kijk dan op www.scholenopdekaart.nl.

Kwaliteit en vergelijking

Vensters voor verantwoording en Schoolkompas

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een school en deze te kunnen vergelijken met andere scholen zijn er een tweetal landelijke websites die ouders en leerlingen kunnen bezoeken:  Vensters voor verantwoording (Vensters VO) en Schoolkompas. 

Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en laat zien hoe scholen presteren op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Scholen krijgen zo inzicht in hun eigen resultaten en kunnen hierover op goede wijze verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van het onderwijs.

Met behulp van verschillende Venstersproducten laten scholen snel en eenvoudig aan hun doelgroepen zien hoe de school scoort. 98% van alle scholen binnen het voortgezet onderwijs heeft zich bij Vensters VO aangesloten.

Voor meer informatie:
Ludger College leerjaar 3 en hoger | Scholen op de kaart