Sociaal-emotionele ondersteuning

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u  informatie over de wijze waarop wij sociaal-emotionele ondersteuning aanbieden op het Ludger College. Onderstaande informatie en meer kunt u hierin vinden. Klik hier voor de pagina waar u de brochure kunt downloaden.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Wanneer een leerling op sociaal-emotioneel of cognitief gebied stagneert in zijn/haar ontwikkeling kan, in samenspraak met ouders, leerling,(eventueel) extern betrokkenen en school gekeken worden welke ondersteuning vanuit school ingezet kan worden om de leerling weer tot ontwikkeling te laten komen
Contactpersoon: mevrouw Y. van BemmelOndersteuningsteam  

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen om leerlingen die door mentoren en/of leerlingcoördinator zijn aangemeld te bespreken. Vervolgens wordt bekeken welk ondersteuningstraject moet worden gestart om deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Dit ondersteuningsteam bestaat uit ondersteuningscoördinator mevrouw Y. van Bemmel, leerlingbegeleider mevrouw M de Graaf , orthopedagoog mevrouw O. van Setten en jeugdmaatschappelijk werker mevrouw M. Kraaijeveld.

Contactpersoon: mevrouw Y. van Bemmel  

Mentor – Coachend Mentoraat 

Voor wie: alle leerlingen 
In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en ouder(s)/verzorger(s)

Verder geeft de mentor studielessen/mentor-Z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met coachend mentoraat. Een groot deel van de klassen werken inmiddels met het coachend mentoraat.

Het coachend mentoraat is gericht op de ontwikkeling van de leerling, zowel op onderwijskundig gebied als sociaal emotioneel. De coach is hierbij gericht op het signaleren van de onderwijsbehoeften van de leerling en eventuele problematiek.

In samenwerking met het ondersteuningsteam worden de onderwijsbehoeften bepaald. Per klas werken twee coaches samen met een maximum van 15 leerlingen per coach. De coach heeft regelmatig gesprekken met de leerling om de eventuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Samen met leerling en ouder(s)/verzorger(s) wordt gekeken naar een passende aanpak.


       

Zorg Advies Team (ZAT) 

Voor wie: leerlingen met een complexe sociaal-emotionele problematiek.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem hebben een consultatieteam, ook wel Zorg Advies Team (ZAT) geheten. Het ZAT ondersteunt de school bij het oplossen van complexe problemen bij leerlingen, waarvoor de school geen kant en klare oplossingen heeft.

Het betreft over het algemeen psychosociale en/of psychiatrische problemen. Het ZAT bestaat uit interne en externe deskundigen. Het team komt drie keer per jaar bijeen.

Vanuit de school zitten de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werker, de mentor en eventueel de afdelingsleider in het team. De externe deskundigen zijn de jeugdarts, Jeugd Maatschappelijk Werker en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kan het team uitgebreid worden met andere deskundigen.   
Contactpersoon: mevrouw Y. van Bemmel       
     

Orthopedagoog 

Voor wie: leerlingen met specifieke hulpvragen   
De orthopedagoog geeft leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van welbevinden, gedrag, werkhouding en leren, een tijdelijke professionele ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het Ludger College zelf.

De orthopedagoog onderzoekt, adviseert ouders, mentoren, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders, onderhoudt contact met externe deskundigen en geeft begeleiding c.q. (kortdurende) behandeling.

Daarnaast heeft de orthopedagoog op het Ludger College een adviserende rol met betrekking tot de toelating van leerlingen met specifieke behoeften en de verdere ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid.
Bij ons is werkzaam: mevrouw O. van Setten.

Contactpersonen: mevrouw O. van Setten en mevrouw Y. van Bemmel   
      

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 Jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost- Gelderland. 

Voor wie: alle leerlingen en hun ouders.

De maatschappij verandert en daarmee ook de visie op gezondheid. Gezondheid is het vermogen je aan te passen, al dan niet met ondersteuning, aan lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen die op je pad komen en daarin je eigen keuzes te maken.

Deze verandering van de maatschappij vraagt om een andere werkwijze. De stelselherziening jeugd gaat uit van méér preventie en ondersteuning, van versterken van eigen kracht, ontzorgen en normaliseren en een integrale aanpak op maat.

Om beter aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen, verandert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost Gelderland vanaf dit schooljaar haar werkwijze.

Het belangrijkste gevolg van die nieuwe werkwijze is dat wij vaker op school beschikbaar zijn voor jongeren, ouders en docenten. Dit doen wij, naast het aanbod aan alle leerlingen van leerjaar 3 en 4, door het houden van open spreekuren. Hierin kunnen leerlingen, ouders en docenten met hun vragen terecht.

Die vragen kunnen liggen op het gebied van groei of lichamelijke gezondheid maar ook op het gebied van psychische gezondheid en welbevinden. Het doel is de gezondheid en het welbevinden van leerlingen waar nodig te ondersteunen of te verbeteren.

Daarbij werken jeugdverpleegkundige en jeugdarts samen met school. Relevante gegevens worden onderling uitgewisseld, uiteraard na toestemming van leerling en/of ouders (afhankelijk van de leeftijd van de leerling).

In klas 3 vmbo en 4 havo/vwo worden alle leerlingen uitgenodigd een digitale gezondheidsvragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de antwoorden en vragen van de leerling en eventueel de ouders kan de leerling uitgenodigd worden voor een onderzoek/gesprek bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

Daarnaast vragen de jeugdgezondheidszorgprofessionals aan school om leerlingen waar zij vragen/zorgen over hebben bij hen aan te melden, uiteraard altijd in overleg met leerling/ouders.

De jeugdarts neemt deel aan het Zorg Advies Team van school. 

Contactgegevens:
Jeugdverpleegkundigen: mevrouw P. Keizer, p.keizer@ggdnog.nl Jeugdarts: de heer R. Peter, r.peter@ggdnog.nl 

Heeft u vragen?

U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00 (voor verzetten van afspraken, alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.

Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: https://www.jouwggd.nl

 

Vertrouwenspersonen 

Voor wie: leerlingen met klachten over bijv. pesterijen, seksuele intimidatie, fysiek- en/of geestelijk geweld.

In ons land zijn enkele onderwijsinspecteurs belast met de opdracht op te treden als vertrouwensinspecteur. Het landelijke telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs is: 0900-1113111.

Er zijn op onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld, die in eerste instantie de klachten behandelen.

De vertrouwenspersoon probeert eerst te bemiddelen.
Lukt het niet een oplossing te vinden, dan informeert de vertrouwenspersoon na overleg met de rector de vertrouwensinspecteur.

Vertrouwenspersonen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Vertrouwenspersonen: mevrouw A. Paumen en de heer J. Jacobs  

         

Versterk je veerkracht

Voor wie: leerlingen uit klas 3 en 4.

Deze training is voor leerlingen uit klas 3 en 4. Aan de hand van aanmeldingen van mentoren, en individuele gesprekken met de aangemelde leerlingen wordt de deelnemerslijst vastgesteld.

Het uitgangspunt is om leerlingen om te leren gaan met situaties die niet gaan zoals zij graag zouden willen en waarop zij geen grip lijken te hebben. De training zal er op gericht zijn om vaardigheden te ontwikkelen om overeind te blijven en meer regie te ervaren over eigen welzijn en functioneren in de periode waarin we ons nu bevinden en voor de tijd die nog volgt.

Het kan dan gaan om school gerelateerde spanning die is ontstaan, maar ook spanning die op andere domeinen ervaren wordt. De leerling zal geholpen worden bij het vergroten van het zelfvertrouwen en het assertiever worden.

Eén van de belangrijkste factoren in deze training is dat er veiligheid in de groep gecreëerd wordt. Leerlingen worden geholpen zich bewust te worden van hun eigen fysieke en mentaal emotionele reacties. Aan de hand van persoonlijke doelen wordt er met de leerlingen gewerkt aan hun leerpunten.
In o.a. spelvorm worden er vaardigheden ontwikkeld als: luisteren, complimenten geven en krijgen, G-denken, helpende gedachten, presenteren, ankeren, buik- en borstademhaling, interviewen, stappenplan aanpak toetsen. Binnen de training wordt de leerlingen niet alleen geleerd op een positieve manier naar zichzelf en hun kansen te kijken, maar ook om deze positiviteit naar buiten te dragen. Buiten de trainingen om oefenen de leerlingen met de stof die in de bijeenkomsten behandeld is. Het geleerde kunnen de leerlingen direct gebruiken in de dagelijkse praktij
Contactpersoon mevrouw Y. van Bemmel