De Rekentoets


Het rekenen is sinds enkele jaren een onderdeel van het programma van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet Meijerink” aangenomen. Dit houdt in dat elke eindexamenkandidaat de verplichte rekentoets, op het voorgeschreven niveau, moet maken. Dit niveau verschilt per onderwijssoort. 

Het eindniveau voor de mavo is minimaal niveau 2F en voor de havo en het vwo is het eindniveau 3F. De overheid heeft het Cito de opdracht gegeven de toetsen te ontwikkelen en deze digitaal te laten afnemen. De scholen hebben geen invloed op de inhoud van de toets. 

Er komt een transitieperiode wat betreft de slagingsregel die eindigt in 2020. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Rekenen op het Ludger College· De klassen 1 t/m 3 krijgen naast wiskunde ook rekenles. Deze rekenles zal plaats vinden in de reguliere wiskundeles. Hierin worden door de docent wiskunde diverse basisvaardigheden rekenen behandeld.· 

Naast de aandacht voor rekenen in de wiskundelessen kunnen de leerlingen te allen tijde het niveau verbeteren door zelfstandig op “Got-It”, een persoonlijk rekenprogramma, hun rekenvaardigheden te oefenen. Met een account kan de leerling op elke computer (met internet) werken aan zijn eigen leerroute. Deze route wordt automatisch samengesteld uit een aantal diagnostische toetsen.· 

In elke klas, met uitzondering van de voor- en eindexamenklassen, wordt op het Ludger College in periode 1 en in periode 3 een gecertificeerde toets (TOA-toets) afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te meten. Voor de voorexamenklassen geldt dat, vanwege de echte rekentoets, zij alleen in het begin van het schooljaar deze TOA-toets maken.· 

In de bovenbouw zullen de allerzwaksten d.m.v. hulplessen buiten de lessen om worden bijgespijkerd. Dit kan ook gelden voor leerlingen die in hun voorexamenjaar de rekentoets niet hebben gehaald.