Financiële zaken 

 

Naar school gaan kost geld

Als een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat goed te merken. Boeken, een tas en sportkleding vormen nog maar het begin. Hieronder vindt u informatie over de kosten die u in de loop van het schoolleven tegenkomt. 

Ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle schoolactiviteiten. Vandaar dat de school een vrijwillige ouderbijdrage aan u vraagt voor allerlei extra kosten. U moet denken aan buitenlesactiviteiten, de ongevallenverzekering en dergelijke. Als u daaraan een steentje bijdraagt, kunnen we de activiteiten op hetzelfde kwalitatief hoge niveau blijven aanbieden. De hoogte en besteding van het bedrag zijn met de oudergeleding van de MR afgestemd. De factuur hiervoor krijgt u rond 1 november. 
Zie de bijlage ('Download") onder aan deze bladzijde voor een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage, de grafische rekenmachine, keuzes activiteiten, keuzes onderwijs en keuzes meerdaagse excursies en reizen.

Boeken en leermiddelen 

Vanaf 1 augustus 2009 krijgen de scholen geld van de overheid om schoolboeken te kopen. De scholen doen de inkoop en verstrekken de boeken vervolgens gratis aan de scholieren. Het boekenfonds van het Ludger maakt het mogelijk dat bij aanvang van het schooljaar de boekenpakketten op school klaar staan voor alle leerlingen. 
Let wel: de boeken worden in bruikleen afgegeven en moeten netjes worden behandeld (kaften!) Aan het eind van het jaar worden de boeken ingeleverd. Dan worden de boeken gecontroleerd en kan voor beschadigde boeken een boete worden opgelegd. 

Leerlingen van havo en vwo 4 krijgen een grafische rekenmachine bij hun boekenpakket (het betreft hier geen leermiddel maar een hulpmiddel). Deze kost €108,- en moet wel door de ouders worden betaald. De factuur hiervoor komt ook rond 1 november. 
De leerlingen van havo 4 die deelnemen aan de International Business Class betalen hiervoor € 250,-. Voor havo 5 is dit € 150,-. Dit bedrag wordt ook rond 1 november in rekening gebracht. 

Excursies 

Voor enkele vakken worden in bepaalde jaarlagen excursies georganiseerd. De kosten hiervan zijn opgenomen in de ouderbijdrage. 

Reizen 

We kennen meerdere meerdaagse reizen. Deze vinden plaats in de activiteitenweek in april. De kosten daarvan variëren van rond de €280,- voor de mavoreis tot ongeveer € 800,- voor de klassieke reis. Tijdens de betreffende ouderavond hoort u de exacte prijzen. Dat zijn flinke bedragen, die het gezinsbudget behoorlijk kunnen belasten. Wij adviseren u hiervoor eventueel een spaarregeling te treffen. Afhankelijk van het inkomen kan door de school een korting worden verleend. Leerlingen die meegaan met een buitenlandse reis moeten een geldig ID-bewijs en een Europese zorgpas meenemen (aan te vragen bij de zorgverzekeraar). De rekening ontvangt u rond 1 februari. 

Tegemoetkoming schoolkosten / Kind Gebonden Budget

De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 afgeschaft voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Per die datum is het Kind Gebonden Budget van de Belastingdienst verhoogd.  
Zie ook: www.belastingdienst.nl Tegemoetkoming DUO 
Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt krijgt een basistoelage van DUO. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan een aanvullende toelage worden verkregen. Als de leerling op kamers woont, is de toelage hoger dan wanneer de leerling bij de ouders woont. 
Zie ook: www.DUO.nl   

Verzekeringen 

Ongevallen In schooltijd of op weg van of naar huis kan een leerling betrokken raken bij een ongeval. Iedereen heeft hiervoor een wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Als de dekking hiervan niet toereikend is kan de scholierenongevallenverzekering van de school worden aangesproken. 
Wettelijke Aansprakelijkheid U hebt ook zelf een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als een leerling schade aanricht, zal de verzekering van het slachtoffer de ouder(s) /verzorger(s) aanspreken. 
Eigendommen De school heeft eigendommen van leerlingen niet verzekerd. Wel stelt de school kluisjes ter beschikking. Tijdens lessen bewegingsonderwijs en het maken van toetsen in de gymzaal dienen waardevolle spullen in het kluisje te worden geborgen. Mocht ondanks zorg van de kant van de school de inhoud van kluisjes beschadigd raken of gestolen worden, dan is het Ludger College niet aansprakelijk. 
Reisverzekering Gezien het aantal excursies en reizen heeft de school voor leerlingen en hun begeleiders een doorlopende reisverzekering afgesloten. Hiermee is de leerling en zijn/haar bagage wereldwijd verzekerd. Dit vanaf het moment dat de woning wordt verlaten tot het moment van thuiskomst. 
Annuleringsverzekering Voor de reizen geldt dat u eventueel zelf een annuleringsverzekering dient af te sluiten. 

Betaalwijze

U ontvangt in de maand november de factuur voor de ouderbijdrage en eventueel de grafische rekenmachine en IBC-klas via Wis-Collect per e-mail op het e-mailadres dat bij onze leerlingenadministratie bekend is. U kunt de factuur vervolgens via iDeal aan ons betalen. Rekeningen voor eventuele andere zaken zoals vermeld in de bijlage volgen elders in het schooljaar. Ouders waarvan hun kind deelneemt aan de huiswerkklas blijven de factuur hiervoor nog per post ontvangen.

Kosten Ouders 2018-2019.pdf